Scan
Nhật Ký Yêu Thương (NKYT)(LOGO)

Nhật Ký Yêu Thương (NKYT)

v5.0

Development based on `jquery2+bootstrap4+贴心猫(imcat)`

AI核心代码 价值1个亿~

Publish:2018-12-31 12:04   Clicks:3   Remark:0
/**
 * AI核心代码 价值1个亿~
 * @author 网络
 *
 */
public class AiMain {
 
	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		String str;
		while (true) {
			str = sc.next();
			str = str.replace("吗", "");
			str = str.replace("?", "!");
			str = str.replace("?", "!");
			System.out.println(str);
 
		}
 
	}
 
}
--------------------- 
在马?
在!

会说汉语吗?
会说汉语!

真的吗?
真的!

晚安
晚安

Remark(0) Remark List
 

Nhật Ký Văn Hóa Dịch Vụ Corp-news Album Faqs Liên Hệ Tuyên Bố

Cat1987(Imblog)Development based on `jquery2+bootstrap4+贴心猫(imcat)`; QQ群:607070548; 粤ICP备07020797号

Run:1.873/46.979(ms); 3(sql)/0.535(MB); comm:info/detail; Upd:2021-11-27 23:36:00