Scan
Nhật Ký Yêu Thương (NKYT)(LOGO)

Nhật Ký Yêu Thương (NKYT)

v5.0

Development based on `jquery2+bootstrap4+贴心猫(imcat)`

辞职和辞工不是一个意思

Publish:2018-12-31 12:31   Clicks:10   Remark:0
辞职和辞工不是一个意思,辞工有时也表示雇主把雇工辞去的意思。

辞工: 辞掉雇工;雇工辞掉工作
辞职: 辞去所担任的职务
辞呈: 辞职…
Remark(0) Remark List
 

Nhật Ký Văn Hóa Dịch Vụ Corp-news Album Faqs Liên Hệ Tuyên Bố

Cat1987(Imblog)Development based on `jquery2+bootstrap4+贴心猫(imcat)`; QQ群:607070548; 粤ICP备07020797号

Run:2.920/15.508(ms); 3(sql)/0.464(MB); comm:info/detail; Upd:2021-09-18 06:58:38